8 Eylül 2014 Pazartesi

Taksi Çağırma – Вызов такси Yeni Rusça Dersi

Bugünkü dersimizde Rusça’da taksi çağırma ile ilgili diyalogları inceleyeceğiz, Rusça’da bu durumlarda sıkça kullanılan ifadeler üzerinde çalışacağız.


(Telefonda – По телефо́ну)
Диспе́тчер (operatör): До́брый день, Си́ти-такси́. Слу́шаю вас. – İyi günler, Siti-Taksi. Buyurun.
Мурат: До́брый день! Я бы хоте́л заказа́ть такси́ в аэропо́рт. – İyi günler. Havalimanına taksi ayarlamak istiyorum.
Диспетчер: В како́й аэропо́рт вы е́дете? – Hangi havalimanına gidiyorsunuz?

3 Haziran 2014 Salı

Rusça Dersi - Kayıp Bagaj (Розыск багажа)

Bugünkü dersimizde Rusça’da havalimanında kayıp bagaj ile ilgili diyalogları üzerinde duracağız.


Мурат: До́брый день! Где мо́жно получи́ть бага́ж? – İyi günler. Bagajımı nereden alabilirim?
Рабо́тник аэропо́рта: Отку́да вы прилете́ли? – Nereden geliyorsunuz?
Мурат: Из Стамбу́ла. – İstanbul’dan.

3 Nisan 2014 Perşembe

Havalimanında – В аэропорту

Bugünkü dersimizde Rusça’da havalimanındaki diyalogları inceleyeceğiz, Rusça’da bu durumlarda sıkça kullanılan terim ve ifadeler üzerinde çalışacağız.(Takside – В такси́)
Мурат: До́брый день! Мы е́дем в аэропо́рт Вну́ково. – İyi günler, Vnukovo havalimanına gidiyoruz.
Таксист: Хорошо́, навига́тор пока́зывает, что доро́га свобо́дна, мы бу́дем в аэропорту́ че́рез полчаса́. – Peki, navigatör yolların boş olduğunu gösteriyor, havalimanında yarım saat sonra oluruz.
Мурат: Отли́чно! – Çok iyi!
Таксист: Како́й термина́л вам ну́жен? Вну́тренние или междунаро́дные авиали́нии? – Size hangi terminal gerekir? Dış hatlar mı İç hatlar mı?
Мурат: Мне нужны́ междунаро́дные авиали́нии. – Bana Dış hatlar gerekir.
Таксист: Куда́ вы лети́те? – Nereye gidiyorsunuz (uçuyorsunuz?).
Мурат: Я лечу́ в Стамбу́л, реши́л на пра́здник слета́ть к свое́й семье́… - İstanbul’a gidiyorum, bayramda ailemi ziyeret edeyim dedim...
Таксист: Вот мы и прие́хали, счастли́вого пути́. – İşte geldik, size iyi yolculuklar.
Мурат: Спаси́бо. – Teşekkürler.

навига́тор [navigátar] – navigatör
доро́га свобо́дна [daróga svabódna] – yol(lar) boş
термина́л [tirminál] – terminal
вну́тренние авиали́нии [vnútrinniyi avialíniyi] – İç hatlar
междунаро́дные авиали́нии [mejdunaródnıyi avialíniyi] – Dış hatlar
счастли́вого пу́ти [şşistlívava putí] – iyi yolculuklar

(Danışmada – На сто́йке информа́ции)
Мурат: До́брый день. – İyi günler.
Консульта́нт: До́брый день, я Вас слу́шаю. – İyi günler, buyurun.
Мурат: Я до́лжен вылета́ть в 13.30 в Стамбу́л. Где я могу́ пройти́ регистра́цию? – İstanbul’a saat 13.30’ta uçmalıyım. Nerede check-in yapabilirim?
Консультант: Дава́йте посмо́трим ваш биле́т. Вам ну́жно найти́ но́мер ре́йса на табло́ вы́лета и посмотре́ть но́мер сто́йки. На э́той сто́йке и прово́дится регистра́ция. Обы́чно она́ начина́ется за два часа́ до вы́лета. – Biletinize bakalım. Gidiş tablosunda sefer numaranızı bulmanız ve karşılığında kontuar numarasına bakmanız lazım. O kontuarda check-in yapabilirsiniz. Check-in, genelde uçuştan iki saat önce başlıyor.
Мурат: Большо́е спаси́бо. – Çok teşekkür ederim.

пройти́ регистра́цию [praytí rigistrátsıyu] – check-in yapmak
но́мер ре́йса [nómir réysa] – sefer numarası
табло́ вы́лета [tabló vı́lita] – gidiş tablosu
но́мер сто́йки [nómir stóyki] – kontuar numarası
вы́лет [vı́lit] – gidiş, uçuş
за два часа́ до вы́лета [za dva çisá da vı́lita] – uçuştan iki saat önce

(Kontuarda – На сто́йке регистра́ции)
Регистратор: До́брый день, куда́ вы лети́те? – İyi günler, nereye gidiyorsunuz (uçuyorsunuz)?
Мурат: Я лечу́ в Стамбу́л. – İstanbul’a gidiyorum.
Регистратор: Ваш биле́т, пожа́луйста. – Biletiniz, lütfen.
Мурат: У меня́ электро́нный биле́т. – Benim elektronik biletim var.
Регистратор: Хорошо́. У вас есть бага́ж? – Tamam, bagajınız var mı?
Мурат: Да, оди́н чемода́н. И ещё ручна́я кладь. – Evet, bir valizim var. Bir de el bagajım var.
Регистратор: Пожа́луйста, поста́вьте чемода́н на ле́нту транспортёра. – Lütfen, valizinizi bagaj şeridine koyar mısınız?
Мурат: Ско́лько килогра́мм багажа́ я могу́ провезти́ беспла́тно? – Yanıma ücretsiz olarak kaç kilo bagaj alabilirim?
Регистратор: До 40 (сорока́) килогра́мм. Возьми́те би́рку для ручно́й кла́ди и ваш поса́дочный тало́н. – Kırk kiloya kadar (alabilirsiniz). El bagajı kartınızı ve biniş kartınızı alır mısınız lütfen.
Мурат: А како́й у меня́ вы́ход на поса́дку? – Benim kapı numaram kaç?
Регистратор: Вы мо́жете посмотре́ть на поса́дочном тало́не. Вы́ход 214 (две́сти четы́рнадцать). Но снача́ла Вам ну́жно пройти́ па́спортный контро́ль и зо́ну досмо́тра. Желае́м прия́тного полёта. – Biniş kartınıza bakabilirsiniz. 214 numaralı kapı. Ama önce pasaport kontrolü ve güvenlik kontrolünden geçmeniz lazım. İyi uçuşlar!
Мурат: Спаси́бо. – Teşekkürler.

электро́нный биле́т [eliktrónnıy bilét] – elektronik bilet
бага́ж [bagáş] – bagaj
чемода́н [çimadán] – valiz
ручна́я кладь [ruçnáya klat’] – el bagajı
ле́нта траспортёра [lénta tranpartyóra] – bagaj şeridi
провезти́ беспла́тно [pravistí bisplátna] – yanına ücretsiz olarak almak
би́рка для ручно́й кла́ди [bírka dlya ruçnóy kládi] – el bagajı kartı
поса́дочный тало́н [pasádaçnıy talón] – biniş kartı
вы́ход на поса́дку [vı́hat na pasátku] – kapı
па́спортный контро́ль [páspartnıy kantról’] – pasaport kontrolü
зо́на досмо́тра [zóna dasmótra] – güvenlik kontrolü
жела́ем прия́тного полёта [jıláyim priyátnava palyóta] – iyi uçuşlar (dileriz)

Bir sonraki derste görüşmek üzere...

Kaynak: Rusya'nın sesi radyosu

13 Şubat 2014 Perşembe

Saat bire beş var – Без пяти час
Bugünkü dersimizde ‘Saat kaç?’ konusunu incelemeye devam ediyoruz. Önceki derslerimizde de bu konuya değinmiştik. Hatırlarsanız, Rusça’da, ‘Saat kaç?’ sorusu genellikle ‘Кото́рый час?’[katórıy ças] veya ‘Ско́лько вре́мени?’ [skól’ka vrémini] şeklinde sorulur.
‘Saat kaç?’ konusuna bakmak için tıklayın
Bugünkü derste konuşma dilinde kullanılan saatle dakika belirleme ifadelerini inceleyeceğiz. Rusça’da Türkçe’de olduğu gibi ‘elektronik saat’ prensibini kullanabilirsiniz, ancak Rusyalıların, gündelik konuşmalarında daha çok özel saat belirleme formüllerine rastlanır.
I. Üçü yirmi geçiyor – Два́дцать мину́т четвёртого
Türkçe’de olduğu gibi Rusça’da da saati belirlemek için dakika işaretine bakmak gerekir. Dakika işareti saat kadranının ilk kısmındaysa Türkçe’de 15.20 söylemek için ‘üçü beş geçiyor’ formülü kullanılır. Rusça’da ise önce dakika belirleyip ‘мину́та’ [minúta] kelimesinin gerekli şeklini ve en son Sıra Sayısı şeklinde belirlenen bir sonraki saatin -In Halini (четвёртый – четвёртого) kullanmak gerekir:
два́дцать + мину́т + четвёртого [dvátsat’ minút çitvyórtava] (3.20 veya 15.20), yani, ‘dakika işareti üçü yirmi dakika geçerek saat dörde yaklaşıyor’ anlamına gelir.
Bu formülde dikkat edilecek iki nokta var. Lütfen, onları sırayla inceleyin:
1. ‘Мину́та’ sözcüğünün şekilleri
1 (одна) мину́та [minúta]
2 (две), 3 (три), 4 (четы́ре) мину́ты [minútı]
5 – 20 мину́т [minút]

2. Sıra Sayılarının -In Hali
пе́рвый – birinci пе́рвого [pérvava]
второ́й – ikinci второ́го [ftaróva]
тре́тий – üçüncü тре́тьего [trétyiva]
четвёртый – dördüncü четвёртого [çitvyórtava]
пя́тый – beşinci пя́того [p’átava]
шесто́й – altıncı шесто́го [şıstóva]
седьмо́й – yedinci седьмо́го [sid’móva]
восьмо́й – sekizinci восьмо́го [vas’móva]
девя́тый – dokuzuncu девя́того [divyátava]
деся́тый – onuncu деся́того [disyátava]
оди́ннадцатый – on birinci оди́ннадцатого [adínatsatava]
двена́дцатый – on ikinci двена́дцатого [dvinátsatava]
Dikkat! Rusça’da saat belirleyen bazı ifadelerin alternatifleri bulunur:
1) ‘15 мину́т’ (15 dakika) ifadesinin yanısıra ‘че́тверть’ [çétvirt’] (çeyrek) kullanılır:
4.15 = пятна́дцать мину́т пя́того = че́тверть пя́того
2) ‘30 минут’ (30 dakika) yerine HER ZAMAN ‘полови́на’ [palavína] (yarım, buçuk) kullanılır:
4.30 = полови́на пя́того
Ayrıca, son ifadenin daha kısa varyantı da mevcut: ‘половина’ yerine‘пол’ [pol] kullanılır:
4.30= полови́на пя́того = полпя́того [polpyátava]
5.30 = полови́на шесто́го = полшесто́го [polşıstóva]
12.30 = полови́на пе́рвого = полпе́рвого [polpérvava]

II. Dörde yirmi var – Без двадца́ти (мину́т) четы́ре.
Sıradaki formüle geçiyoruz. Dakika işareti saat kadranının ikinci kısmındaysa Türkçe’de 15.40 söylemek için ‘dörde yirmi var’ formülünü kullanmak lazım. Rusça’da ise ilk olarak ‘без’ Edatını, sonra dakika belirleyen Miktar Sayısının -In Hali (два́дцать – двадца́ти), sonra bazen yer alan bazen de yer almayan ‘мину́та’ sözcüğünün gerekli şekli (sayıya göre değişir) ve en son olarak bir sonraki saatin Yalın Hali (четы́ре) kullanılır.
Без + двадцати́ + (мину́т) + четы́ре [bis dvatsatí (minút) çitı́ri] (15.40), yani, ‘dakika işareti dörde yirmi kala gösteriyor’ anlamına gelir.
Lütfen, başka örneklere bakın:
7.59 = без одно́й (мину́ты) во́семь
18.58 = без двух (мину́т) семь
10.45 = без пятна́дцати оди́ннадцать = без че́тверти оди́ннадцать

Şimdi aşağıdaki örneklere bakın:
1.
- Прости́те, кото́рый час? – Affedersiniz, saat kaç?
- Два́дцать две мину́ты второ́го. – Saat biri yirmi iki geçiyor.
- Спаси́бо. – Sağolun.
2.
- Ско́лько сейча́с вре́мени, не зна́ете? – Şu an saat kaç, biliyor musunuz?
- Полови́на пе́рвого. – Saat yarım.
3.
- Вы не зна́ете, кото́рый час? – Saat kaç, biliyor musunuz?
- Без че́тверти де́вять. – Saat dokuza çeyrek var.
4.
- Прости́те, кото́рый час? – Affedersiniz, saat kaç?
- Без двух мину́т оди́ннадцать. – Saat on bire iki var.
5.
- Подскажи́те, ско́лько сейча́с вре́мени? – Saat kaç, söyler misiniz lütfen?
- Без пяти час. – Saat bire beş var.

Bir sonraki derste görüşmek dileğiyle...
http://www.parusegitim.com
https://www.facebook.com/Parusegitim

Kaynak: Rusya'nın sesi

10 Şubat 2014 Pazartesi

Puşkin - Я Вас Любил, ya vas lubil, sizi sevdim
Büyük Rus şair Aleksandr Sergeyeviç Puşkin'i ölümünün 177. yıldönümü vesilesiyle hatırlıyor ve mirasının önünde saygıyla eğiliyoruz. Şairin, aşağıda paylaştığımız  en tanınan şiirlerinden biri olan "Я Вас Любил, ya vas lubil, sizi sevdim" i eşi Natalya’ya değil de, Anna Olenina’ya yazdığı iddia etmekte;

Я вас любил: любовь еще, быть может,
В душе моей угасла не совсем;
Но пусть она вас больше не тревожит;
Я не хочу печалить вас ничем.

Я вас любил безмолвно, безнадежно,
То робостью, то ревностью томим;
Я вас любил так искренно, так нежно,
Как дай вам бог любимой быть другим.
————————————–
ya vas lubil lubov yışö bıt mojit
düşe mayey ugasla ne savsem
no pust ana vas bolşe ne trevojit
ya ne haçu peçalit vas niçem

ya vas lubil bezmolna beznadejna
ta rogostyu ta revnostyu tamim
ya vas lubil tak iskrinna tak nejna
kak day vam bog lubimay bıt drugim
———————————
Sizi sevdim: bu aşk belki,
Ruhumda sönmedi daha;
Ama o sizi rahatsız etmesin artık;
Hiç birşeyle üzmek istemiyorum sizi.

Sizi sevdim sesizce ve ümitsizce,
Kah çekingen,kah azap çekerek kıskançlıktan;
Sizi sevdim öylesine içten, öylesine şevkatle
Allah sizi böyle sevdirsin bir başkası tarafından.

Şiiri orjinal dilinde dinlemek için buraya tıklayınız.
Şiirin bestelenmiş halini aşağıda dinleyebilirsiniz.


Kaynak: 3nokta , Telegraph

7 Şubat 2014 Cuma

Saat kaç? – Который час?

Bugünkü dersimizde Rusça saatleri sormayı ve cevap vermeyi öğreneceğiz. Ruslar, ‘Saat kaç?’ sorusunu sormak için ‘Сколько времени’ [Skól’ka vrémini] veya ‘Который час’ [Katórıy ças?] diye sorarlar. Cevap farklı şekillerde verilebilir. Bu derste tam saatleri ve saatle dakika belirlemeyi inceleyeceğiz.Ruslar zamanı kendilerine özgü bir şekilde algılıyorlar. Ruslar, Avrupalılara göre zaman konusunda oldukça serbestler, hatta dakik de değiller. Oysa Ruslar, önemli görüşmelere geç kalan insanları olumlu karşılamamakla birlikte resmi olmayan görüşmeye 10, hatta 15 dakika geç kalabilirler. Bu durum genellikle normal karşılanır. Bu yüzden Ruslar, görüşme saatini ayarlayarak her zaman ‘yaklaşık’ saati söylemeyi tercih ederler: ‘часо́в в семь’ – ‘yaklaşık saat yedide’;‘о́коло двух’ – ‘saat iki sularında’ vb.). Bu davranışlar, Rusların hayatlarını erkenden planlama alışkanlığı olmadığından kaynaklanır. Tabii ki, bu ağırlıklı olarak özel hayat ve sabit takvime bağlı olmayan işler için uygundur.
I. Saatler
İlk önce tam saatlere bakalım. Tam saati söylemek için Ruslar,‘ровно’ [róvna] kelimesini kullanırlar:
1.
- Сколько времени? – Saat kaç?
- Сейчас ровно 10 (десять) часов. – Saat tam on.
- Спасибо! – Teşekkürler!
Aşağıdaki tabloda ‘saat’ anlamına gelen ‘час’ kelimesinin sayılarla kullanma şekillerini görebilirsiniz. Bunu ezberlemeye çalışın:  
1 (один)  час [ças]
 2 (два), 3, 4  часа [çisá]
5 – 20  часов [çisóf]
Tabii ki Ruslar da Türkler gibi, öğleden sonraki saatleri söylerken bunları basitleştirmek için tek haneli sayıları kullanmayı tercih ederler. Örneğin, ‘saat 13 (on üç)’ yerine ‘saat 1 (bir)’ derler. Aynı şekilde ‘saat 16’ için ‘saat 4’, ‘saat 22’ için ‘saat 10’ kullanılır.
Ruslar, ‘yaklaşık saati’ söylemek için ‘почти́’ [paçtí] ve ‘приме́рно’[primérna] kelimelerini kullanırlar:
2.
- Прости́те, кото́рый час? – Affedersiniz, saat kaç?
- Почти́ два часа́. – Saat yaklaşık iki.
- Спаси́бо. – Sağolun.
3.
- Ско́лько сейча́с вре́мени, не зна́ете? – Şu an saat kaç, biliyor musunuz?
- Приме́рно двенна́дцать часо́в. – Saat yaklaşık on iki.
- Большо́е спаси́бо! – Çok teşekkür ederim.
Bazen ‘yaklaşık saati’ söylemek için Ruslar cümledeki kelime sırasını değiştirir, yani ‘четыре часа’ yerine ‘часа четыре’ söylerler:
4.
- Вы не зна́ете, кото́рый час? – Saat kaç, biliyor musunuz?
- То́чно не зна́ю. Часа́ четы́ре. – Tam olarak bilmiyorum. Saat yaklaşık dört.
Ruslar, saatleri söylerken ‘уже́’ [ujé] kelimesini kullandıkları zaman şaşırdıklarını göstererek saat artık geç olduğunu ve zamanın ne kadar hızlı geçtiğini kastedebilirler:
5.
- Прости́те, кото́рый час? – Affedersiniz, saat kaç?
- Уже́ двенна́дцать. – Saat on iki oldu.
- Спаси́бо! – Teşekkürler.
6.
- Ско́лько сейча́с вре́мени? – Şu an saat kaç?
- Почти́ во́семь часо́в. –Saat yaklaşık sekiz.
- Как? Уже́?! Не мо́жет быть! – Nasıl yani? Saat sekiz mi oldu? Olamaz!
II. Saat + dakika
Bugünkü derste Rusça saatle dakika söylemenin en kolay yolunu inceleyeceğiz. Buna ‘elektronik saat’ prensibi diyebiliriz. Bu prensibe göre saatle dakikalar elektronik saat kadranında yansıtıldığı gibi söylenebilir.
Aşağıdaki tabloda ‘dakika’ anlamına gelen ‘минута’ kelimesinin sayılarla kullanımını bulabilirsiniz. Bunları da ezberlemeye çalışın:
 1 (одна́)  мину́та [minúta]
 2 (две),3,4мину́ты [minútı]
5 – 20  мину́т [minút]
7.
- Ско́лько вре́мени? – Saat kaç?
- (15.30) Сейча́с 3 (три) часа́ 30 (три́дцать) мину́т. – Saat üç otuz.
8.
- Кото́рый час? – Saat kaç?
- Де́сять часо́в де́сять мину́т. – Saat on on.
- Спаси́бо! – Teşekkürler!
Bir sonraki derste görüşmek dileğiyle...
http://www.parusegitim.com
https://www.facebook.com/Parusegitim

Kaynak: Rusya'nın sesi

28 Ocak 2014 Salı

‘Который’ Zamiri – Местоимение ‘который’

Bugünkü dersimizde ‘кото́рый’ [katórıy] İlgi Zamiri üzerinde duracağız. Bu Zamir yardımıyla birleşik cümleleri, daha doğrusu bir isim ile ilgili açıklama cümlecik kurabiliriz. Türkçe’ye bu Rusça İlgi Zamiri, açıklama cümleciklerinin başında kullanılan ‘ki o’ ifadesi şeklinde tercüme edilir:
Человек, кото́рый катается на лыжах – Adam, ki o kayak yapıyor (=Kayak yapan adam).I.
‘Кото́рый’ Zamiri, cins ve sayısına göre değişir. Lütfen, aşağıdaki tabloya bakın:

Eril Dişil Nötr Çoğul
кото́рый[katórıyкото́рая[katórıyaкото́рое[katórayiкото́рые[katórıyı]

Cümlede ‘кото́рый’ Zamiri’nin şeklini, ilgili ismin cins ve sayısına göre seçiyoruz. Aşağıdaki zincirlere bakın. Dikkat! Rusça’da ‘кото́рый’ Zamiri’nden önce her zaman virgül yazılır, çünkü bu, açıklama cümleciğin başıdır. Ayrıca, ‘кото́рый’ Zamiri’nden sonra gelen fiil, Etken ve Edilgen olarak ve herhangi bir zaman (Şimdiki, Geçmiş ve Gelecek) şeklinde kullanılabilir.
1.
Э́то актёр = он (Eril Cins) = кото́рый
Э́то актёр, кото́рый игра́ет в сериа́ле (Şimdiki Zaman). – Bu aktör, ki dizide oynuyor (Bu, dizide oynayan aktör).
2.
Вот маши́на = она (Dişil Cins) = кото́рая
Вот маши́на, кото́рая стоя́ла пе́ред на́шим до́мом (Geçmiş Zaman). – İşte araba, ki evimizin önünde duruyordu (İşte evimizin önünde duran araba).
3.
Вот кафе́ = оно́ (Nötr Cins) = кото́рое
Вот кафе́, кото́рое откры́лось на про́шлой неде́ле (Geçmiş Zaman). – İşte kafe, ki o geçen hafta açıldı (İşte geçen hafta açılan kafe).
4.
Вот студе́нты = они́ (Çoğul) = кото́рые
Вот студе́нты, кото́рые за́втра прие́дут в Москву́. – Bunlar öğrenci, ki onlar yarın Moskova’ya gelecek (Bunlar, yarın Moskova’ya gelecek öğrenciler).

II.
‘Кото́рый’ Zamiri, ilgili ismin haline göre değişmez. Lütfen, aşağıdaki tabloya bakın:

Yalın Hal Ко мне прие́халприя́телькото́рыйживёт в Стамбу́ле. Bana İstanbul’da oturan arkadaşım geldi.
-In Hali Я останови́лсяу прия́телякото́рыйживёт в Стамбу́ле. Ben, İstanbul’da oturan arkadaşımda kaldım.
-E Hali Я е́ду к прия́телюкото́рыйживёт в Стамбу́ле. Ben, İstanbul’da oturan arkadaşıma gidiyorum.
-I Hali Я давно́ не ви́делприя́телякото́рыйживёт в Стамбу́ле. Uzun zamandır İstanbul’da oturan arkadaşımı görmedim.
İle Hali Я встре́тился с прия́телемкото́рыйживёт в Стамбу́ле. Ben, İstanbul’da oturan arkadaşımla buluştum.
-DE Hali Я рассказа́л тебе о прия́телекото́рыйживёт в Стамбу́ле. Ben sana İstanbul’da oturan arkadaşımı anlattım.

Daha sonraki derslerimizde ‘кото́рый’ Zamiri’nin kendi cümleciği içerisinde farklı hallere göre değişeceğini göreceğiz.

Bir sonraki derste görüşmek dileğiyle... www.parusegitim.com

Kaynak: Rusya'nın Sesi 

14 Ocak 2014 Salı

Rusça Öğreniminde Hatırlatıcıları (Nimonikler) Kullanmak

İlkokul yıllarında sert sessizlerin benzeşmesini hatırlamak için kullandığımız kelime dizilerini hatırlarsınız. Hangi harflerin sert sessiz olduğunu hatırlayamadığımızda kağıdın üst köşesine "çift haseki paşa" veya "fıstıkçı şahap" yazar, sesli harflerin üstünü çizer ve kolayca sert sessiz harfleri buluverirdik. İşte hatırlamaya ve ezberlemeye yardımcı olan bu tekniklere Nimonik (mnemonics) deniyor.

жи/ши пиши с буквой и


Hafıza teknikleri arasında en sık kullanılan nimonikleri yabancı dil eğitiminde özellikle hatırlanması zor dilbilgisi kurallarını ezberlemede veya yeni kelimeler öğrenmek için de kullanabilir. İşte birkaç örnek;

“жи/ши пиши с буквой и” ( "ш" ve "ж" harflerinden sonra "и" yazılır "ы" okunur. Bu dilbilgisi kuralını ezberlemeye çalışmaktansa yukarıda yazan anlamlı cümleyi ezberlemek öğrenme sistemimize daha uygundur.

Каждый Охотник Желает Знать Где Сидит Фазан (Çev. Her avcı sülünün nerede oturduğunu bilmek ister) aynı numarayı gökkuşağının renklerini ezberlemek için de kullanabilirsiniz – красный (kırmızı), оранжевый (turuncu), жёлтый (sarı), зелёный (yeşil), голубой (açık mavi), синий (koyu mavi), фиолетовый (mor).

Иван Родил Девчонку Велел Тащить Пелёнку – her kelimenin ilk harfi rus dilindeki halleri (Падеж) hatırlatıyor – именительный (yalın), родительный (sahiplik), дательный (yönelme), винительный (-i hali), творительный (enstruman), предложный (bulunma).

Bazen bir fiilin nasıl kullanıldığı konusunda kafamız karışır; "надеть одежду, одеть Надежду" (Nadejda'yı giydirmek için giyinmek). Надеть (giyinmek) fiilinin ve одеть (giydirmek) fiilinin ne zaman kullanılacağını hatırlamamıza yardımcı oluyor.

Anadil taşıyacıları için birçok kuralı hatırlamak ve uygulamak çok kolaydır. Fakat rusçayı yabancı dil olarak öğrenenler için bu kadar çok detayı hatırlamak gerçekten çok zor olur. Sizin de rusça öğrenme sürecinizde kullandığınız benzer hatırlatıcılar veya tekerlemeler var mı? Birkaç örnek paylaşmak ister misiniz?
www.parusegitim.com

Konuyla ilgili daha fazla bilgi için;

Nimonik - Wikipedia
Güçlü hafıza Teknikleri

10 Ocak 2014 Cuma

‘Себя’ Zamiri – Местоимение ‘себя’ (Yeni Rusça Dersi)

Bugünkü dersimizde ‘себя́’ [sib’á] – (farklı hallerde kullanılan ‘kendi’) Dönüşlülük Zamiri’ni inceleyeceğiz. Bu zamirin Türkçe karşılığı, ‘kendini’, ‘kendinden’, ‘kendine’ v.b., bazen de Sahiplik eklerle belirtilir:
Как ты себя́ чу́вствуешь? – Kendini nasıl hissediyorsun?
Дире́ктор у себя в кабине́те. – Müdür (kendi) odanda.I. ‘Себя’ Zamirinin şekilleri
‘Себя́’ Zamiri, hallere göre değişir, cins ve sayısına göre değişmez. Aşağıdaki tabloda ‘себя́’ Zamiri’nin farklı hal şekillerini bulabilirsiniz. Dikkat edin! Zamirin Yalın Hal şekli bulunmamaktadır.
Hal -IN Hali себя́ [sib’ákendinin
-E Hali  себе́ [sib’ékendine
-İ Hali  себя́ [sib’ákendini
İle Hali собо́й [sabóykendinden, kendisiyle
-DE Hali  себе́ [sib’ékendisi hakkında, kendisini

‘Себя́’ Zamiri farklı edatlarla kullanılır:
у себя́ – kendisinin, kendisinde
к себе́ – kendisine
с собо́й – kendisiyle
о себе́ – kendisi hakkında
Lütfen, aşağıdaki örneklere bakın:
1.
- Ка́тя у себя́ в ко́мнате? – Katya (kendi) odanda mı?
- Да, она́ у себя́. – Evet, odanda.
2.
- Как вы себя́ чу́вствуете? – Kendinizi nasıl hissediyorsunuz?
- Сего́дня я чу́вствую себя́ пло́хо. – Bugün kendimi iyi hissetmiyorum.
3.
- Я сдал сло́жный экза́мен, и о́чень дово́лен собо́й. – Zor bir sınav verdim, kendimden çok memnunum.
4.
- Расскажи́те мне немно́го о себе́. – Bana biraz kendinizi anlatır mısınız?
5.
- Серге́й пригласи́л нас к себе́ на да́чу. – Sergey bizi yazlık evine davet etti.

II. ‘Себя’ ile kullanılan deyimler

бере́чь себя́ [biréç’ sib’á] – kendine iyi bakmak
брать с собо́й [brat’ ssabóy] – yanına almak
вести́ себя́ [vistí sib’á] – davranmak
взять себя́ в ру́ки [vzyat’ sib’á vrúki] – kendini toparlamak
вы́йти из себя́ [vı́yti issib’á] – kendinden geçmek
дать себе́ сло́во [dat’ sib’é slóva] – kendine söz vermek
держа́ть себя́ в рука́х [dirját’ sib’á vrukáh] – kendini tutmak
не ду́мать о себе́ [ni dúmat’ asib’é] – kendini düşünmemek
следи́ть за собо́й [sledít’ za sabóy] – kendine dikkat etmek

Şimdi örneklere bakın:
6.
- Они радуются и ведут себя́ как дети. – Onlar eğleniyor ve çocuk gibi davranıyorlar.
7.
- Где твой ноутбу́к? – Dizüstü bilgisayarın nerede?
- Сего́дня я забы́л взять его́ с собо́й. – Bugün onu yanıma almayı unuttum.
8.
Береги́ себя́. – Kendine iyi bak.
9.
- Когда́ я услы́шал э́ту но́вость, вы́шел из себя́, но пото́м немно́го успоко́ился, взял себя́ в ру́ки. – Bu haberi duyunca kendimden geçtim, fakat sonra biraz sakinleştim, kendimi toparladım.
10.
- Я дал себе́ сло́во, что бо́льше не бу́ду ложи́ться сли́шком по́здно. – Kendime söz verdim, bir daha çok geç saatte yatmayacağım.

Bir sonraki derste görüşmek dileğiyle...2 Ocak 2014 Perşembe